Ruwani at the mud bath 😊

Kaeng Krachan Elephant Park 🐘🌊