Splish splash, Kalaya und Ma Palaj take a bath, Himmapan Elephant Park

 

Ruwani, Kaeng Krachan Elefantenpark

 

Ruwani lernt mit dem Rüssel trinken, Kaeng Krachan Elefantenpark